Ważne informacje:

Termin wpłaty zadatku*: do 3 dni od momentu dokonania rezerwacji lub w terminie uzgodnionym. Zadatek wpłacony na poczet rezerwacji jest bezzwrotny i może zostać wykorzystana przy następnym pobycie (maksymalnie do trzech miesięcy) . Należy to ustalić z recepcją Willi Bryza. Możliwość wykorzystania w miarę dostępności terminów. Przy przesunięciu terminu rezerwacji cena całościowa pobytu może ulec zmianie.

*Zadatek to wpłata stanowiąca 50% wartości zamówienia i jest bezzwrotna. Jest to zabezpieczenie pensjonatu przed ewentualną rezygnacją przez gościa z rezerwacji, z przyczyn niezależnych od pensjonatu Willa Bryza.
W przypadku rezerwacji na 1 dobę kwota zadatku wynosi 100%  wartości pobytu.
 
Pensjonat Willa Bryza  nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa. Ilość miejsc parkingowych jest ograniczona.
 
– kontakt:  +48 500 402 102, willabryza@wp.pl
 
 

Regulamin Willa Bryza/ Gdynia 81-456 ul. Kopernika 84

1. Regulamin Willi obowiązują na terenie Willi Bryza i dotyczy wszystkich osób w niej przebywających.
2. Wynajmujący pokoje zwany jest w dalszej części regulaminu „Willą”, natomiast najemca pokoju „Gościem”.
3. Opiekunem Gościa jest pracownik recepcji hotelowej.
4. Regulamin Hotelu określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Hotelu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, zapłaty zadatku bądź całej należności za pobyt lub poprzez podpisanie karty rejestracyjnej.
5. Dokonując w/w czynności Gość potwierdza, iż zapoznał się i w pełni akceptuje warunki regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
6. Regulamin Hotelu jest dostępny w recepcji hotelowej, w teczce informacyjnej w każdym pokoju oraz na stronie internetowej Pensjonatu www.willa-bryza.pl
7. Doba hotelowa zaczyna się o godzinie 14, a kończy o 11 dnia następnego. Zameldowanie od 14:00 do 22:00. Wymeldowanie od 7.30- 11.00. W przypadku konieczności przyjazdu w innych godzinach niż wyżej wymienione, prosimy o wcześniejszy kontakt.
8. Śniadania są serwowane w godzinach od 7:30 do 10:00 w formie bufetu szwedzkiego lub półmisku kontynentalnego.  
9. W obiekcie obowiązuje zakaz palenia pod groźbą kary pieniężnej ( 1000zł), z wyjątkiem wyznaczonych do tego miejsc.
10. Przedłużenie doby hotelowej kosztuje  20 zł – za pierwszą i każdą  następną godzinę.  
11. Życzenie odświeżenia pokoju należy zgłaszać na recepcji ( ale nie częściej niż, co 3 doby), personelowi Willi Bryza lub wywiesić na klamce od drzwi, od strony zewnętrznej zawieszki informującej o konieczności posprzątania pokoju.
12. Najmujący pokój Gość zobowiązany jest do okazania pracownikowi Recepcji przy zameldowaniu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Gościa w celu wypełnienia karty rejestracyjnej gościa . W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie Recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju.
13. Rozpoczęcie pobytu w Willi jest równoznaczne z zaakceptowaniem tego regulaminu przez Gościa.
14. Pokój w Willi wynajmowany jest na doby.
15. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 w dniu wynajmu do godziny 11.00 dnia następnego.
16. Jeżeli Gość nie określi czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
17. Zadatek jest bezzwrotny.
18. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w Recepcji do godziny 9.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju, co jednak nie wiąże Willi. Willa uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
19. Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy poza godzinę 12.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku, gdy Gość opuści pokój po godzinie 11.00 – program komputerowy Recepcji naliczy opłatę za kolejną dobę wynajmu pokoju według cen pełnych.
20. Najmujący pokój Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet gdy nie upłynęła doba za którą uiścił opłatę.
21. Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju hotelowym w godzinach od 7.00 do 22.00.
22. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju hotelowym Gościa po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój Gościa na odpłatne dokwaterowanie mu tych osób do pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według aktualnej ceny dostawki dla osoby dorosłej, z cennika dostępnego w recepcji hotelu.
23. Przez cały czas pobytu w Willi dzieci poniżej 13 lat muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Za zachowania dzieci, w tym poczynione uszkodzenia i lub szkody odpowiadają opiekunowie prawni dzieci.
24. W Willa Bryza obowiązuje całkowity zakaz korzystania z komputera, telefonu oraz innych urządzeń należących do / znajdujących się na Recepcji Willa Bryza bez wiedzy lub zgody pracownika Willa Bryza.
25. Przebywanie w miejscach nie przeznaczonych dla gości Willi np. za recepcją, za barem, pomieszczeniach służbowych , pokojem do masażu, pomieszczeniem z jacuzzi lub sauną bez zgody pracownika Willa Bryza jest surowo zabronione i może nawet doprowadzić do usunięcia Gościa z Willa Bryza bez żadnych kosztów zwrotnych za pobyt.
26. Zabranie jakichkolwiek rzeczy z obiektu, które są własnością obiektu lub innych gości bez ich wiedzy jest równoznaczne z kradzieżą, a każdy taki incydent będzie zgłaszany na policje w trybie natychmiastowym.
27. Na terenie Willi , w tym – w pokojach hotelowych, zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529) – obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów,wyrobów tytoniowych,a także e-papierosów
28. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w pokoju hotelowym jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 1.000 złotych.
29. W Willi obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do 6.00 dnia następnego.
30. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług Willi mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób.
31. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń Willi powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.
a. Gość ponosi odpowiedzialność za zgubienie kluczy wraz z chipem do nich przytwierdzonym.
b. Gość hotelowy, który zgubi lub nie odda klucza wraz z chipem zostanie obciążony opłatą 200zł.
32. Pobyt należy opłacić z góry ( w całości) w dniu meldunku ( w dniu przyjazdu) na recepcji gotówką lub karta płatniczą.
a. W związku z wchodzącymi w życie przepisami w dniu 01.01.20120 r dotyczącymi wystawiania faktur Vat, prosimy potrzebę uzyskania dokumentu vat za pobyt zgłosić przed faktem wybicia paragonu na kasie fiskalnej. Od 01.01.20120 nie ma możliwości wystawiania faktur vat na podstawie paragonu.
33. W momencie przerwania pobytu gościa z przyczyn niezależnych od Willi Bryza, we wcześniejszym terminie niż zakładała rezerwacja, Willa Bryza zastrzega sobie prawo do niezwrócenia zapłaty dla gościa za dni niewykorzystane w Willi Bryza.
34. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych i innych pomieszczeniach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
35. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i upewnić się, że są zamknięte na klucz.
36. Odpowiedzialność Willi z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa do hotelu regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność hotelu podlega ograniczeniu, jeżeli rzeczy te nie zostaną złożone do depozytu recepcji. Willa ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą wartość w stosunku do wielkości lub standardu hotelu albo zajmują zbyt dużo miejsca.
37. Willa świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich w Recepcji, co umożliwi reakcję.
38. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji Willa przechowa te przedmioty przez 3 miesiące, a następnie przekaże je na cele charytatywne lub do użytku publicznego.
39. Willa nie jest przystosowana do przyjmowania zwierząt, dlatego też zabrania się wprowadzanie zwierząt na teren obiektu – prosimy o pozostawienie swoich pupili w domu.
40. Każdy gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez Willa Bryza z siedzibą w Gdyni 81-456, ul. Kopernika 84 dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Willa Bryza, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Wille Bryza. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.
41. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, Willa może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu Willi, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu Willi Bryza.
42. Willa Bryza może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu obiektu lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników Willi lub innych osób przebywających w Willi, albo też w inny sposób zakłócił spokój w Willi.
43. W związku z wchodzącą w życie ustawą RODO z Dnia 25.05.2018 INFORMUJEMY Państwa, że dane, które przetwarzamy w Willi Bryza są prawem chronione, procedury z tym związane są przez personel Willi Bryza respektowane i traktowane z należytą starannością pod rygorem prawa.
44. Willa Bryza  ma prawo do obciążenia gościa za zniszczone ręczniki i pościel. Mowa tutaj o zniszczeniu, plamach, które nie zostaną doprane przez pralnie chemiczną ( np. krew, farba do włosów).
· 50zł duży ręcznik,
· 30zł mały ręcznik.
· Prześcieradło duże 80zł
· Poszwa na kołdrę 60
· Poszewka na poduszkę 30zł.
45 Zasady korzystania ze strefy Spa & Wellness:
· Korzystanie z siłowni na terenie Willi Bryza jest bezpłatne. Zabrania się przebywania na siłowni dzieci poniżej 14 roku życia bez opieki dorosłych.
· Strefa siłowni oraz sauny dostępna jest codziennie od godz, 8.00 do godziny 21.50
· Jacuzzi czynne jest w godz.  13.00-21.50. (nietypowe godziny możliwe po wcześniejszym ustaleniu z recepcją).
· Jacuzzi i sauna jest  bezpłatne dla wszystkich gości pensjonatu do godziny dziennie. Jest to seans otwarty. To znaczy, że inni goście mogą w tym samym czasie również korzystać z jacuzzi. Prosimy gości o wcześniejsze umawianie się na jacuzzi i saunę, z co najmniej 6 godzinnym wyprzedzeniem. Możliwość wykupienia seansu prywatnego na wyłączność. Korzystanie z jacuzzi jest ograniczone terminowo. To znaczy, że istnieje możliwość korzystania z niego w miarę dostępności miejsc. Pierwszeństwo korzystania z jacuzzi i sauny mają seanse prywatne, wykupione na recepcji.
· Bezpłatne jacuzzi nie obowiązuje w rezerwacjach, trwających jedną dobę.
· Koszt seansu jacuzzi i sauny na wyłączność dla gości pensjonatu to 100 zł (2 osoby – 2 godziny)  od pokoju, płatne na recepcji.

Willa Bryza